Verkoopsvoorwaarden & Return policy

HERROEPINGSRECHT 

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in gevallen zoals bepaald in boek VI WER – artikelen VI.47 en volgende WER. Dit is het geval bij de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument draagt zelf de kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn in beginsel gelijk aan de oorspronkelijke vracht- en/of leveringskosten. 

Ondernemingsgegevens 

SPACENTER BV 
Turnhoutsebaan 17
2480 DESSEL 
info@spacenter.be 0800-63063 BE 0894.876.270 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De e-commerce website van SPACENTER, een BV met maatschappelijke zetel te 2480 DESSEL, Turnhoutsebaan 171, BTW BE 0894.876.270, (hierna ‘SPACENTER’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SPACENTER moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SPACENTER aanvaard zijn. 

Onze offertes zijn 30 dagen geldig vanaf offertedatum. 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen en gelden tot de aangegeven datum. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Algemene voorwaarden webshop versie 1 dd. 29.04.2021 2 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod 

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SPACENTER niet. SPACENTER is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SPACENTER is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SPACENTER. SPACENTER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Onze aanbiedingen op onze Belgische website zijn uitsluitend gericht op de Belgische markt. 

We staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

In geval van tekortkoming van SPACENTER in haar verplichtingen jegens de consument, kan de consument ten allen tijde zijn recht op de nakoming van de verplichtingen doen gelden op grond van de wet/of de overeenkomst op afstand. 

Artikel 4: Online aankopen 

a. De Klant kan bestellingen plaatsen als vrije klant en dient geen account aan te maken op de webshop van SPACENTER. 

In het winkelwandje staat een overzicht van de bestelde producten, de prijs inclusief btw alsook de verzendkosten. 

De klant plaatst zijn bestelling door de voltooiing van de online bestelprocedure. Hierdoor verklaart de klant over de vereiste hoedanigheid te beschikken om dergelijke overeenkomsten aan te gaan, of dit te doen mits toezicht en toestemming van een persoon die over de vereiste hoedanigheid beschikt en de klant verklaart tevens deze voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben voor de bestelling te doen. 

b. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en geleverd zolang de voorraad strekt. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te wijzigen of aan de levering bijkomende voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan mededelen. Onvolledig ingevulde of onduidelijke bestellingen worden geweigerd of krijgen een uitnodiging tot aanvullen. Algemene voorwaarden webshop versie 1 dd. 29.04.2021 3 

c. Na een effectieve bestelling, krijgt de Klant een orderbevestiging met een overzicht van de bestelling. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant de bevestigingsmail ontvangt. 

d. Foto’s, opleidingen, films, teksten, checklists, invulformulieren, handleidingen, tips en dergelijke om u, als gebruiker/klant, zo goed als mogelijk te informeren zijn terug te vinden op de website van de fabrikant 

e. Iedere verklaring die de klant tijdens de bestelprocedure aanvinkt, is bindend ten aanzien van hem. De klant is op uitsluitende wijze verantwoordelijk voor iedere aangevinkte verklaring die gebaseerd is op onjuiste informatie. 

h. SPACENTER kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit fout bestelde onderdelen en/of foutieve aansluiting. 

i. Van iedere bestelling krijg de klant een mail met een overzicht van alle hoofd- en bij producten die de klant heeft besteld. 

j. Een late levering of levering die wordt gespreid in tijd is geen rechtmatige reden tot financiële compensaties of tot annulatie van het order. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

  • • Maestro; 
  • • Visa; 
  • • Mastercard. 

SPACENTER is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Artikelen die besteld worden via deze webwinkel kunnen gratis worden afgehaald of tegen vergoedingen worden geleverd in België. 

De levering gebeurt door Bpost. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, onder het voorbehoud dat de goederen op stock zijn. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan SPACENTER. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de SPACENTER was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van RAAMWINKEL tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Algemene voorwaarden webshop versie 1 dd. 29.04.2021 4 

Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van SPACENTER slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan SPACENTER zou toebehoren. 

Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SPACENTER te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht (enkel van toepassing op consumenten) 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SPACENTER. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. 

Indien de levering van het goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant SPACENTER BV, Turnhoutsebaan 171, 2480 DESSEL, TEL: 0800 63063, info@spacenter.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan SPACENTER heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan SPACENTER BV, Turnhoutsebaan 171, 2480 DESSEL. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SPACENTER zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Algemene voorwaarden webshop versie 1 dd. 29.04.2021 5 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal SPACENTER alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat SPACENTER op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan SPACENTER wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door SPACENTER geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

SPACENTER betaalt de Klant terug via bankoverschrijving, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

• de levering of verstrekking van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SPACENTER geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

• overeenkomsten waarbij de Klant SPACENTER specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 

• de levering van goederen die door de klant worden geopend en/of gebruikt. 

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Zodra de klant of de door de klant aangewezen derde partij de producten ontvangt is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming aan een artikel en/of aan de levering moet door de klant binnen 48 uur gemeld worden. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de SPACENTER klantendienst (artikel 9) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan SPACENTER. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant SPACENTER zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De klant dient het eventuele gebrek duidelijk te omschrijven. Algemene voorwaarden webshop versie 1 dd. 29.04.2021 6 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, foutieve aansluiting, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud incorrect of onoordeelkundig gebruik, foute plaatsing, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd, of schade voortkomend uit van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage. 

Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade, veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel, voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld. In geval van geschillen is de Belgische wet van toepassing. 

In het geval dat SPACENTER na het uitvoeren van testen vaststelt dat er geen gebrek is, behoudt SPACENTER zich het recht voor om de kosten van nazicht, met een minimum van 45,00 EUR, door te rekenen aan de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst 

Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van SPACENTER binnen de veertien kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes. 

De klantendienst van SPACENTER is bereikbaar op het telefoonnummer 0800 63063, via e-mail op info@spacenter.be of per post op het volgende adres Turnhoutsebaan 171, 2480 DESSEL. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 

Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien SPACENTER de uitvoeringstermijn overschrijdt is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens SPACENTER. Algemene voorwaarden webshop versie 1 dd. 29.04.2021 7 

Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. 

Onverminderd het voorgaande behoudt SPACENTER zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 11: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, SPACENTER respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden]. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SPACENTER BV, Turnhoutsebaan 171, 2480 DESSEL, info@spacenter.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot SPACENTER BV, Turnhoutsebaan 171, 2480 DESSEL, info@spacenter.be. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, SPACENTER heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

SPACENTER houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@spacenter.be. 

Artikel 12: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. Algemene voorwaarden webshop versie 1 dd. 29.04.2021 8 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert]. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door SPACENTER om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SPACENTER. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: BE-Commerce 

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing. 

Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Algemene voorwaarden webshop versie 1 dd. 29.04.2021 9 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. 

Aan SPACENTER BV met maatschappelijke zetel aan de Turnhoutsebaan 171, 2480 DESSEL, info@spacenter.be, 0800 63063, BE 0894.876.270. 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): 

Naam/Namen consument(en) : 

Adres consument(en) : 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]: 

Datum : 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.